Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnci Katedre učestvovali su u realizaciji većeg broja naučnih projekata:

 • 1985-1990 Etiopatogeneza, dijagnostika, terapija i profilaksa oboljenja domaćih životinja, No.3.17
 • 1990-1995 Etiopatogeneza, dijagnostika, terapija i profilaksa oboljenja domaćih životinja OSI -022/1-93
 • 1990-1995 Genetički regulatorni faktori u reprodukciji i zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja, šifra projekta 1209
 • 1995-2000 Izučavanje etiopatogeneze, genetskih i ekoloških faktora u cilju unapređenja zaštite zdravlja, povećanja proizvodno-reproduktivnih karakteristika životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla, Ev. br. 12M18
 • 1995-2000 Ispitivanje sistemske i lokalne imunoreaktivnosti junica i krava na antigene spermatozoida i razređivača za spermu
 • 1996-2000 Izučavanje etiopatogeneze, genetskih i ekoloških faktora u cilju unapređenja zaštite zdravlja, povećanja proizvodno reproduktivnih karakteristika životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla, šifra projekta 12M18
 • 2000-2005 Uloga specifičnih biomolekula – markera patofizioloških stanja izazvanih dejstvom zračenja, toksičnih i infektivnih agenasa, (OI) 1518/2002
 • 2001-2005 Zajednički deficit joda i selena u Srbiji kao faktor rizika za zdravlje i proizvodne osobine domaćih životinja, šifra projekta (OI) 1881
 • 2001-2005 Uticaj prirodnog zeolita na bazi klinoptilolita na stepen resorpcije kolostralnih imunoglobulina, insulina i IGF-I kod novorođenih teladi, šifra projekta (OI) 1816
 • 2001-2006 Ispitivanje lokalne i sistemske imunološke reaktivnosti junica i krava na antigene spermatozoida i razređivača za spermu bika. Broj projekta: (OI) 1998
 • 2002-2004 Effects of organic and inorganic selenium supplementation on lipid stability in broiler meat during prolonged refrigeration, Project 01/E/365 Alltech
 • 2003-2007 Project financed by European Commission. Aimed to improve reforms at the Faculty of Veterinary Medicine according to valid EU directives, Tempus project 18031-003
 • 2004-2005 Rana dijagnoza subkliničkih i kliničkih mastitisa, broj 401-00-02386/2004-05
 • 2005-2007 Lokalni i sistemski imuni odgovor krava i junica na seme bikova i različite razređivače za seme, Bilateralni projekat sa Republikom Slovenijom
 • 2006-2008 Izoforme mlečnog serum amiloda A, kao senzitivan test u dijagnozi infektivnih subkliničkih akutnih i hroničnih mastitisa, broj 401-00-13263/06-05
 • 2006-2010 Ekofiziološka i genetička istraživanja domaćih životinja i pčela u funkciji povećanja reproduktivnih svojstava i otpornosti na bolesti, šifra projekta (OI) 143022
 • 2006-2010 Razvoj i implementacija standarda dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje goveda i svinja, Broj projekta TR 20110
 • 2006-2010 Razvoj i primena proizvoda na bazi mineralnih sirovina u proizvodnji bezbedne hrane, Broj projekta TR 20016
 • 2008-2009 Fatty liver incidence on mini dairy cow farms in Serbia, Romania and Republic of Moldova, BSEC Project
 • 2008-2011 Patologija i dijagnostika aktuelnih bolesti životinja koje ugrožavaju javno zdravlje TR 20117
 • 2010-2012 SEE-ERA NET Ref. Nr ERA 083/01: Susteinable production of traditional cheeses from local sheep milk in the Balkan
 • 2010-2015 Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane III 46002
 • 2010-2015 Aberacije ćelijskog ciklusa i uticaj oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i malignu transformaciju ćelije, (OI) 173034
 • 2011-2014 Biotehnologija u regulaciji proizvodnog i reproduktivnog statusa i zdravstvenog stanja kod visokomlečnih krava, šifra projekta (TR) 31050

Katedra ima razvijenu saradnju sa većim brojem naučnih, stručnih i privrednih organizacija u zemlji, među kojima treba posebno istaći: Veterinarski naučni instituti (Beograd, Novi Sad), Veterinarski specijalistički instituti, INEP (Zemun), Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta, Poljoprivredni fakultet (Novi Sad), Institut za virusologiju i imunologiju, Prirodno-matematički fakultet (Beograd).