Prof. dr Danijela Kirovski

Učestvovanje u naučno-istraživačkim projektima

Od trenutnog angažovanja prema starim projektima (godine i oznaka projekta)

Međunarodni naučni projekti

2012-2014. godina:
COST action FA 1002 „Farm animal proteomics”, MC member.

2010 – 2012. godina:
Međunarodni naučnoistraživački projekat iz programa SEE ERA NET pod nazivom: „Sustainable production of traditional cheeses from local sheep milk, in the Balkans: 1. Improved reproductive management of indigenous-sheep-breeds populations, 2. Ensuring of traditional cheeses hygiene and quality” Učesnik projekta

2008 – 2009. godina:
Međunarodni naučnoistraživački projekat funansiran od BSEC (Black See Economic Cooperation) pod nazivom „Fatty liver incidence on mini dairy cow farms in Serbia, Romania and Republic of Moldova” Menadžer projekta

2005 – 2007 godina:
Naučnoistraživački projekat iz programa bilateralne saradnje Srbije i Slovenije finansiran od Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije i Ministarstvo za visoko školstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije pod nazivom: „Lokalni i sistemski imuni odgovor krava na seme bikova i različite razređivače za seme“ Učesnik projekta

Nacionalni naučni projekti finansirani od Ministarstva nauke Republike Srbije

2011– 2014. godina:
Naučnoistraživački projekat iz programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja finansiran od Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije pod nazivom: „Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane“, podprojekat 3 pod nazivom: „Upoređivanje metaboličkih i endokrinih svojstava krava autohtonih i rasa selekcionisanih na visoku proizvodnju mleka u cilju očuvanja zdravlja, reprodukcije i proizvodnje bezbedne hrane“ Rukovodilac podprojekta

2011 – 2014. godina:
Naučnoistraživački projekat iz programa tehnološkog razvoja finansiran od Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije pod nazivom: „Razvoj proizvoda na bazi mineralnih sirovina i biomase i tehnoloških postupaka u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane“, tema 4 pod nazivom: „Razvoj proizvoda za preveniranje uzajamno povezanih poremećaja zdravlja goveda i životne sredine sa nastalim klimatskim promenama“ Učesnik projekta

2007 – 2010 godina:
Naučnoistraživački projekat iz programa tehnološkog razvoja finansiran od Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije pod nazivom: „Razvoj i implementacija standarda dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnološke proizvodnje goveda i svinja“Učesnik projekta