Plan nastave

NERVNI I HUMORALNI MEHANIZMI REGULACIJE 2021. godina

Fond časova 45, obavezni predmet, II semestar

Vreme održavanja: ponedeljak 9 -12h .

Predmetni nastavnik: prof. dr Danijela Kirovski

 

Redni broj  

Nastavna jedinica

Broj časova Datum i predavač

 

Naziv Opis
1. Hematopoeza, angiogeneza, apoptoza Humoralna regulacija hematopoeze; regulacija angiogeneze; apoptoza, organizacija hematopoetskog sistema, matične ćelije, uticaj hormona, citokina i drugih biološki aktivnih molekula na regulaciju procesa hematopoeze; klinički značaj ispitivanja hematopoeze; angiogeneza u fiziološkim i patofiziološkim stanjima, humoralna regulacija. 3 Prof. dr Milica Kovačević Filipović

01.03. 2021.

 

2. Integrativna uloga nervnog sistema Integrativna uloga somatskog i vegetativnog nervnog sistema u regulaciji voljnih kontrakcija u kontroli rada unutrašnjih organa.

Odvijanje sinaptičke transmisije, Najzastupljeniji neurotransmiteri i neuromodulatori, njihova sinteza, transport i uklanjanje. Reutilizacija neurotransmitera

3

 

Prof.dr Natalija Fratrić

08.03. 2021.

 

3. Signalni molekuli organizma Hormoni, prohormoni, parahormoni, neurohormoni, prohormoni i drugi. Uticaj neurotransmitera na lučenje hormona hipotalamusa i hipofize. Regulacija sinteze, skladištenja, oslobađanja, transporta i inaktivacije hormona. Sekundarni glasnici. 3 Prof.dr Dragan Gvozdić

15.03. 2021.

4. Endogena biološki aktivna jedinjenja. kalikrein-kinin sistem, fibrinolitički sistem, eikosanoidi, bioaktivni amini, ROS, sistem koagulacije. 3 Doc.dr Olivera Valčić

22. 03. 2020.

5. Integralna regulacija funkcije kardiovaskularnog sistema. Elektro-fiziologija srca – transmembranski potencijali membrane ćelija miokarda i delova SSSI sistema, brzi, spori i kombinovani potencijal, jonski kanali, automatizam i overdrive suppression, gating autoregulacija rada srca; trokomponentni model funkcije mišića, tenzija u zidu miokarda i Laplasov zakon, dijagrami dužina-tenzija, preload (Frank-Starlingov zakon), afterload, homeometrijska autoregulacija (kontraktilnost, frekvenca i ritam); nervna kontrola rada srca ; neurohumoralna regulacija kardiovaskularnog sistema – endokrina, parakrina i autokrina regulacija, receptori u kardiovaskularnom sistemu 3 Prof. dr Slavoljub Jović

29.03. 2021.

 

 

6. Respiratorni sistem-regulatorni mehanizmi Regulacija ventilacije. Centri za disanje, refleksni signali sa periferije, hemijska kontrola disanja, održavanje acido-bazne ravnoteže, centralni i periferni receptori, promene parcijalnih pritisaka ugljen-dioksida, kiseonika i koncentracije vodonikovih jona, hemosenzitivno područje respiratornog centra, regulacija disanja u toku rada (stimulatorni impulsi iz viših moždanih centara i proprioreceptorskih stimulatornih refleksa, naučene reakcije), voljna kontrola disanja, funkcija »J« receptora, efekti sna 3

 

 

 

 

 

Prof. dr Miodrag Lazarević

05.04. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kontrola funkcije digestivnog trakta Nervna i humoralna kontrola funkcije digestivnog trakta. Regulacija motorne i sekretorne aktivnosti digestivnog trakta. Sistem tkivnih hormona digestivnog trakta. 3 Prof. dr Milica Kovačević Filipović

12.04. 2021.

8. Energetski metabolizam i njegova regulacija Metabolizam glukoze i njegova regulacija; centralni i periferni kontrolni mehanizmi. Masno tkivo, uloga u regulaciji energetskog metabolizma. Regulacija apetita i telesne mase. Nervna i humoralna regulacija telesne temperature. 3 Prof. dr Danijela Kirovski

19. 04. 2021.

9. Rast i laktacija Neuroendokrina kontrola rasta. Neuroendokrina kontrola laktacije. Somatomedin hipoteza. Nervna regulacija lučenja STH. Uloga STH i faktora rasta. IGF sistem. Miostatin. 3

 

 

 

Prof. dr Danijela Kirovski

26.04. 2021.

 

 

10. Bilans vode i soli Regulacija bilansa vode i soli. Sastojci intracelularne (ICF) i ekstracelularne tečnosti (ECF), osmotska ravnoteža i razmena između ECF i ICF, regulacija osmolarnosti, žeđ i uloga žeđi; nervni i humoralni faktori u regulaciji volumena krvi: atrijalni natriuretski faktor, renin- angiotenzin-aldosteron sistem, ADH; regulacija koncentracije kalijuma  i hlora, odnos hlora i bikarbonata, kontrola koncentracije ostalih jona u vanćelijskoj tečnosti (kalcijum, magnezijum, fosfati).

 

3 Prof.dr Natalija Fratrić

03.05. 2021.

11. Nervna i humoralna regulacija reprodukcije Nervna i humoralna regulacija reprodukcije. Diferencijacija pola, polno sazrevanje, estrusni ciklus, regulacija estrusnog ciklusa, hormonska regulacija reprodukcije, PG i uterus, citokini i humoralna regulacija reprodukcije, sezonalnost reprodukcije.

Mehanizam regulacije koncentracije hormona u cirkulaciji. Receptori za steroidne i tireoidne hormone. Receptori za peptidne hormone, neuropeptide i neurotransmitere

 

3

 

Prof. dr Dragan Gvozdić

10.05. 2021.

 

12. Adaptacija novorođečadi Adaptacija organskih sistema na ekstaruterine uslove života. Hormonalne promene tokom ranog neonatalnog perioda. uloga kortizola. Energetski metabolizam novorođenih jedinki. Aktivnost nervnog sistema kod novorođenčadi.  

3

Prof. dr Danijela Kirovski

17.05. 2021.

13. Stres

 

Fiziologija i patofiziologija stresa, stres – opšti adaptacioni sindrom. Neuroendokrini odgovor na stres. Metaboličke posledice stresa. 2 Prof. dr Miodrag Lazerević

24.05.2021.

14. Tipovi i stresa Različite vrste stresa (metabolički, oksidativni, toplotni i dr). Indikatori stresa u različitim telesnim tečnostima 1 Prof. dr Slavoljub Jović

31.05.2021

15. Prezentacije radova 3 07.06.2021.