Plan nastave

Raspored predavanja iz biohemije (biće unet za prolećni semestar 2020/21. godine)

ned. datum Četvrtak datum Petak

 

Zbog poremećaja nastave u drugom semestru 2019/20. godine vežbe nisu održane tačno ovim redosledom, ali donji spisak odražava sadržaj vežbi i predstavlja osnovu za pitanja na praktičnom ispitu.

  1. Rastvori: podela rastvora prema veli-čini čestica, osobine koloidnih rastvora, difuzija, dijaliza i osmoza.
  • pravljenje hidrofobnih koloida
  • dokazivanje razlike između hidrofilnih i hidrofobnih kolida
  • difuzija u želatinu
  • dijaliza
  • Tamanov ogled (osmoza)
  1. Metode određivanja pH rastvora elektrometrijskim i kolorimetrijskim putem; puferi i puferske smeše.
  • elektrometrijskio određivanje pH
  • kolorimetrijsko određivanje pH po Sorensenu: pH vode,  pH nepoznatog pufera, puferski kapacitet
  1. Osobine proteina: taloženje, denaturacija i obojene reakcije.
  • reakcije taloženja proteina: solima lakih metala, solima teških metala, mineralnim kiselinama, zagrevanjem (IET)
  • obojene reakcije proteina: biuretska, ksantoproteinska, Adamkijevičeva, cistinska, Moliševa
  1. Određivanje koncentracije proteina.
  • metoda po Kjeldalu, titracija i izračunavanje
  • fotometrijska (kolorimetrijska) metoda i izrada baždarne krive
  1. Biohemijske osobina mleka.
  • dokazivanje laktoze
  • masti mleka i haptogena opna
  • razdvajanje kazeina i mlečnog seruma
  • frakciono taloženje proteina mlečnog seruma
  • reakcija himozina (lab-fermenta)
  1. Molekulske separacije: elektroforeza, hromatografija i centrifugiranje.
  • hromatografija biljnih pigmenata
  • temperatura, pH aktivatori i inhibitori, specifičnost prema supstratu (ureaza)
  1. Enzimi – određivanje brzine enzimske reakcije; značaj enzima u kliničkoj dijagnostici.
  • alkalna fosfataza po Kingu
  • dinamičke metode (LDH, ALT, AST)
  1. Ugljeni hidrati: reakcije monosaharida i disaharida.
  • redukcione probe na monosaharide
  • Morova i Moliševa proba
  • ozazoni
  • reakcije disaharida (maltoza i saharoza)
  1. Ugljeni hidrati: reakcije skroba; određivanje koncentracije glukoze.
  • rastvaranje skroba
  • Lugolova proba
  • postepena hidroliza skroba sa HCl (dekstrini)
  • glikemija: metoda po Hagedorn-Jensenu, peroksidaza aktivni princip (PAP), polarimetrija
  1. Lipidi: ispitivanje osobina masnih kiselina.
  • rastvorljivost masti
  • reakcije masnih kiselina
  • peroksidni, jodni i saponifikacioni broj
  1. Lipidi: holesterol
  • reakcije holesterola
  • fotometrijsko određivanje koncentracije holesterola (metodom po Kingu)

Katedra za fiziologiju i biohemiju
glavni predmetni nastavnik
Prof. dr Ivan B. Jovanović

u Beogradu, 22.5.2020.