Plan nastave

Raspored predavanja iz biohemije (biće unet za prolećni semestar 2020/21. godine)

ned. datum Četvrtak datum Petak

 

Zbog poremećaja nastave u drugom semestru 2019/20. godine vežbe nisu održane tačno ovim redosledom, ali donji spisak odražava sadržaj vežbi i predstavlja osnovu za pitanja na praktičnom ispitu.

 1. Rastvori: podela rastvora prema veli-čini čestica, osobine koloidnih rastvora, difuzija, dijaliza i osmoza.
 • pravljenje hidrofobnih koloida
 • dokazivanje razlike između hidrofilnih i hidrofobnih kolida
 • difuzija u želatinu
 • dijaliza
 • Tamanov ogled (osmoza)
 1. Metode određivanja pH rastvora elektrometrijskim i kolorimetrijskim putem; puferi i puferske smeše.
 • elektrometrijskio određivanje pH
 • kolorimetrijsko određivanje pH po Sorensenu: pH vode,  pH nepoznatog pufera, puferski kapacitet
 1. Osobine proteina: taloženje, denaturacija i obojene reakcije.
 • reakcije taloženja proteina: solima lakih metala, solima teških metala, mineralnim kiselinama, zagrevanjem (IET)
 • obojene reakcije proteina: biuretska, ksantoproteinska, Adamkijevičeva, cistinska, Moliševa
 1. Određivanje koncentracije proteina.
 • metoda po Kjeldalu, titracija i izračunavanje
 • fotometrijska (kolorimetrijska) metoda i izrada baždarne krive
 1. Biohemijske osobina mleka.
 • dokazivanje laktoze
 • masti mleka i haptogena opna
 • razdvajanje kazeina i mlečnog seruma
 • frakciono taloženje proteina mlečnog seruma
 • reakcija himozina (lab-fermenta)
 1. Molekulske separacije: elektroforeza, hromatografija i centrifugiranje.
 • hromatografija biljnih pigmenata
 • temperatura, pH aktivatori i inhibitori, specifičnost prema supstratu (ureaza)
 1. Enzimi – određivanje brzine enzimske reakcije; značaj enzima u kliničkoj dijagnostici.
 • alkalna fosfataza po Kingu
 • dinamičke metode (LDH, ALT, AST)
 1. Ugljeni hidrati: reakcije monosaharida i disaharida.
 • redukcione probe na monosaharide
 • Morova i Moliševa proba
 • ozazoni
 • reakcije disaharida (maltoza i saharoza)
 1. Ugljeni hidrati: reakcije skroba; određivanje koncentracije glukoze.
 • rastvaranje skroba
 • Lugolova proba
 • postepena hidroliza skroba sa HCl (dekstrini)
 • glikemija: metoda po Hagedorn-Jensenu, peroksidaza aktivni princip (PAP), polarimetrija
 1. Lipidi: ispitivanje osobina masnih kiselina.
 • rastvorljivost masti
 • reakcije masnih kiselina
 • peroksidni, jodni i saponifikacioni broj
 1. Lipidi: holesterol
 • reakcije holesterola
 • fotometrijsko određivanje koncentracije holesterola (metodom po Kingu)

Katedra za fiziologiju i biohemiju
glavni predmetni nastavnik
Prof. dr Ivan B. Jovanović

u Beogradu, 22.5.2020.