Ispitna pitanja

Priprema i polaganje ispita iz fiziologije

Kursevi Fiziologije 1 i Fiziologije 2 na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu imaju za cilj da studentima veterinarske medicine omoguće sticanje osnovnih i potrebnih znanja o:

 • fiziološkim procesima, kao i mehanizmima regulacije koji utiču na njihovo odvijanje.
 • funkciji pojedinih sistema organa, organa, tkiva i ćelija.

Praktičan deo kursa usmeren je ka tome da studenti steknu neposredan uvid u principe odabranih fizioloških procesa.
Znanja i veštine stečene na kusrevima Fiziologije 1 i Fiziologije 2 su neophodna osnova studentima za dalje samostalno praćenje i razumevanje gradiva na kasnijim godinama studija.

Nastava

Ukupan broj časova tokom kursa je:

Fiziologija 1

 • teorijska nastava 60 časova (4 časa nedeljno)
 • praktična nastava 45 časova (3 časa nedeljno)

Fiziologija 2

 • teorijska nastava 60 časova (4 časa nedeljno)
 • praktična nastava 45 časova (3 časa nedeljno)

Predavanja se održavaju u velikom amfiteatru Fakulteta u prizemlju:

Kurs Fiziologije 1 se održava tokom III semestra

 • utorkom od 11:00 časova (2 časa)
 • četvrtak od  10:00 časova (2 časa)

Kurs Fiziologije 2 se održava tokom IV semestra

 • utorkom od 11:00 časova (2 časa)
 • četvrtak od  10:00 časova (2 časa)

Vežbe se održavaju tokom III semestra (Fiziologija 1) i IV semestra (Fiziologija 2) u vežbaonici Katedre za fiziologiju i biohemiju, u bloku od 3 časa nedeljno, prema zvaničnom rasporedu.

Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi. O prisustvu studenata na predavanjima i vežbama će se voditi lična evidencija za svakog studenta.

U slučaju potrebe, u dogovoru sa nastavnikom mogu se tokom semestra organizovati vanredne konsultacije, uz uslov da potrebu za tim iskaže najmanje 20 studenata.

Po završetku nastave, a pre početka junskog ispitnog roka, održavaju se zbirne konsultacije u trajanju od 3 časa tokom 5 uzastopnih dana (ukupno 15 časova).

Evidencija pohađanje nastave

Svaki student će na početku III semestra dobiti svoj evidencioni list u koji će se neprekidno unositi podaci o njegovom radu i zalaganju tokom semestra. Evidencioni list je jedini validan dokument o radu studenta tokom kursa i student mora uvek da ga ima sa sobom na predavanjima, vežbama i kolokvijumima iz fiziologije.

Odsustvovanje sa predavanja i nadoknada

Nadoknada izgubljenih predavanja nije moguća.

Nadoknada izgubljenih vežbi moguća je na jedan od navedenih načina:

 1. tokom semestra, ukoliko ima ispit ili neku neodložnu obavezu, student može da dođe na datu vežbu sa drugom grupom, tokom iste nedelje u kojoj je ta vežba na programu, uz prethodno najavljivanje nastavniku koji vodi vežbu. Nastavnik može da dozvoli ili ne dozvoli studentu zamenu grupa, uzimajući u obzir optimalne uslove za održavanje nastave. U slučaju zamene grupe ne računa se da je student izgubio vežbu.
 2. nakon završenih svih vežbi u semestru, student može da kolokvira izgubljene vežbe u dogovoru sa nastavnikom. U slučaju jednog izostanka sa vežbe tokom semestra, vežba se ne mora kolokvirati. U slučaju dva ili tri izostanka sa vežbi tokom semestra, studenti su obavezni da kolokviraju sve vežbe. Ukoliko student izostane sa četiri ili više vežbi tokom semestra obavezan je da ponovo upiše kurs Fiziologije 1 ili Fiziologije 2 zavisno od toga u kom semestru nije prisustvovao vežbama.

Neprekidno praćenje znanja studenata i formiranje konačne ocene

Ukupan broj bodova koji student mora da osvoji za dobijanje pozitivne ocene na kursu Fiziologije je minimalno 51 od mogućih 100.

Tokom dva semestra mora se osvojiti minimalno 14 (7 u okviru Fiziologije 1 i 7 u okviru Fiziologije 2) od mogućih 30 bodova. Bodovi se tokom semestra stiču na sledeći način:

Tokom III semestra student mora da osvoji minimalno 7 bodova od mogućih 15, čime se dobija pravo overe kursa Fiziologija 1 i upisa Fiziologije 2.
Bodovi iz Fiziologije 1 (u III semestru) se ostvaruju na sledeći način:

 • prisustvo na predavanjima – maksimalno 5 poena (pet nasumičnih provera koje donose po 1 bod)
 • kolokvijumi – maksimalno 10 bodova (rade se dva kolokvijuma tokom semestra; svaki kolokvijum donosi maksimalno po 5 poena). Student koji na svakom kolokvijumu osvoji minimalno 4 boda  stiče uslov za moguće oslobađanje od praktičnog ispita, ukoliko ispuni zahtevan uslov za oslobađanje od praktičnog ispita iz Fiziologije 2).

Tokom IV semestra student mora da osvoji minimalno 7 bodova od mogućih 15, čime se dobija pravo overe predmeta Fiziologija 2.
Bodovi iz Fiziologije 2 (u IV semestru) se ostvaruju na sledeći način:

 • prisustvo na predavanjima – maksimalno 5 poena (pet nasumičnih provera koje donose po 1 bod)
 • kolokvijumi – maksimalno 10 bodova (rade se dva kolokvijuma tokom semestra; svaki kolokvijum donosi maksimalno 5 poena). Student koji na svakom kolokvijumu osvoji minimalno 4 boda, a tokom III semestra je osvojio 8 ili više poena stiče uslov za oslobađanje od praktičnog ispita, a za praktični deo ispita mu se upisuje maksimum od 10 poena.

Overom predmeta Fiziologija 1 i Fiziologija 2 student stiče pravo izlaska na ispit.

Na završnom ispitu mora se osvojiti minimalno 34 poena od mogućih 70. Poeni se osvajaju na sledeći način:

 • Praktični ispit – maksimum 10 bodova a minimum 4 boda (jedno pitanje, odgovara se usmeno uz praktičan rad).
 • Usmeni ispit – maksimum 60 poena, minimalno 30 poena (četiri pitanja; svako pitanje donosi maksimalno 15 poena, a minimalno je potrebno osvojiti 7,5 poena po pitanju; odgovara se usmeno).

Popis veština kojima student treba da ovlada

HEMATOLOGIJA

 • određivanje broja eritrocita
 • određivanje koncentracije hemoglobina
 • određivanje broja leukocita
 • pravljenje krvnog razmaze i bojenje metodom po Papenheim-u
 • određivanje apsolutne i relativne leukocitarne formule
 • oređivanje derivata hemoglobina (oksi, dezoksi, karboksi i met-hemoglobina)
 • određivanje brzine sedimentacije eritrocita
 • određivanje minimalne i maksimalne osmotske rezistencije eritrocita
 • izvođenje osnovnih testova zgrušavanja krvi i interpretacija nalaza

EKG

 • postavljanje elektroda EKG odvoda kod standardnog registrovanja EKG-a (monopolarno, bipolarno i registrovanje pojačanih odvoda sa ekstremiteta)
 • Snimanje i tumačenje EKG-a

ARTERIJSKI PRITISAK

 • određivanje visine krvnog pritiska pomoću sfigmomanometra

AUSKULTACIJA SRČANIH TONOVA

SPIROMETRIJA

 • izvođenje statičke spirometrije
 • merenje plućnih volumena i izračunavanje plućnih kapaciteta

DIGESTIVNI SISTEM

 • određivanje kiseosti želudačnog soka

KLINIČKI PREGLED MOKRAĆE

 • opšti pregled (diureza, konzerviranje i transport mokraće…..)
 • određivanje fizičkih karakteristika (boja, miris, konzistencija, prozirnost i ukus)
 • određivanje fizičkohemijskih karakteristika (pH vrednosti, specifične mase   )
 • ispitivanje prisustva glukoze u mokraći
 • ispitivanje prisustva proteina u mokraći
 • ispitivanje prisustva acetonskih tela u mokraći
 • ispitivanje prisustva urobilinogena i urobilina u mokraći
 • ispitivanje prisustva žučnih boja i žućnih kisleina u mokraći
 • mikroskopski pregled sedimenta mokraće
 • dokazivanje slobodnih i vezanih sulfata u mokrači
 • kvalitativno i kvantitativno dokazivanje hklorida mokraće

REFLEKSI

 • Izvođenje kornealnog refleksa
 • Izvođenje pupilarnog refleksa
 • Izvođenje patelarnog refleksa

PREGLED OČNOG DNA

 

Konačna ocena se formira na osnovu ukupnog zbira osvojenih poena, na sledeći način:

 • Od 51 do 60 poena – 6 (šest)
 • Od 61 do 70 poena – 7 (sedam)
 • Od 71 do 80 poena – 8 (osam)
 • Od 81 do 90 poena – 9 (osam)
 • Od 91 do 100 poena – 10 (deset)

Nastavnici

Predmetni nastavnici:  

Saradnik:

Literatura

Udžbenička literatura za pripremanje ispita

 • V. Stojić – Vetrinarska fiziologija, Naučna, Beograd, 2007.
 • V. Stojić, V. Savić – Praktikom iz fiziologije, Naučna, 2003.

Pomoćni udžbenici

 • Jelka Stevanović – Fiziologija organa za varenje kod domaćih životinja, Beograd, 2004
 • Jelka Stevanović – Fiziologija nervnog sistema, Beograd, 2004

Katedra za fiziologiju i biohemiju
Šef Katedre
Prof. dr Ivan Jovanović

 1. Dokazati osobine refleksa (prostornu,vremensku sumaciju i iradijaciju) na žabi
 2. Pokazati uticaj Stanijusovih ligatura na rad žabljeg srca
 3. Objasniti uticaj temperature na frekvencu srca žabe
 4. Objasniti i pokazati tok krvi kroz kapilare na primeru perifernog krvotoka žabe
 5. Objasniti refleksni luk i ulogu kornealnog,pupilarnogipatelarnog refleksa
 6. Prikaži uticaj draženja n. vagusa na rad žabljeg srca i izvedi Golc-ov ogled
 7. Izvedi ekstrasistolu na žabljem srcu i obljasni njen mehanogram
 8. Odrediti prag i maksimalni nadražaj na neuro-mišićnom preparatu žabe
 9. Pokazati uticaj opterećenja na poprečno-prugasti mišić
 10. Izvesti sekundarnu kontrakciju i sekundarni tetanus poprečno-prugastog mišića
 11. Objasniti auskultaciju srčanih tonova i nacrtati fonokardiogram
 12. Izmeriti TA i objasniti princip merenja
 13. Navedi kapacitete i volumene pluća i izmeri vitalni kapacitet
 14. Objasni monopolarno registrovanje EKG-a, nacrtaj i obeleži njegove zapise
 15. Objasni bipolarno registrovanje EKG-a, nacrtaj i obeleži njegove zapise
 16. Obavi klinički pregled mokraće __________
 17. Izvedi reakcije za dokazivanje slobodnih i vezanih sulfata u mokraći
 18. Dokaži prisustvo hlorida u mokraći i odredi njihovu koncentraciju po Moohr-u
 19. Istaložiti belančevine krvne plazme i seruma
 20. Odrediti broj eritrocita u krvi
 21. Odrediti broj leukocita u krvi
 22. Izračunati indeks obojenja na uzorku krvi___________
 23. Odrediti leukocitarnu formulu
 24. Odrediti koncentraciju Hb u krvi metodom po Sahlli-u
 25. Ispitati derivate Hb pomoću spektroskopa
 26. Odrediti brzinu taloženja eritrocita metodom po Weestergreen-u
 27. Izvesti osmotsku i hemijsku hemolizu
 28. Odrediti puferski kapacitet plazme u odnosu na neorgansku smešu pufera
 29. Odrediti osmotsku rezistenciju eritrocita u hipotoničnim rastvorima NaCl
 30. Dokazati uticaj Ca jona na koagulaciju krvi. Objasniti vreme koagulacije i vreme krvarenja
 31. Proverite da li jer ovo mrlja od krvi
 32. Izvesti probe za dokazivanje uslova za dejstvo tripsina
 33. Izvesti probe za dokazivanje uslova za dejstvo pepsina
 34. Dokazati prisustvo amilaze u ekstraktu pankreasa
 35. Dokazati prisustvo ptijalina
 36. Izvesti reakcije za dokazivanje soli žučnih kiselina, žučnih boja i holesterola
 37. Izvedi reakcije za dokazivanje holesterola
 38. Izvesti kvalitativno i kvantitativno dokazivanje prisustva HCl u želudačnom soku
 1. HOMEOSTAZA
 2. JONSKI KANALI
 3. FIZIOLOGIJA KRVI
 4. KRVNA PLAZMA – KRVNI SERUM
 5. PUFERI KRVI
 6. FIZIOLOGIJA ERITROCITA
 7. FIZIOLOGIJA LEUKOCITA
 8. FIZIOLOGIJA LIMFOCITA
 9. TROMBOCITI- KOAGULACIJA KRVI
 10. FIZIOLOGIJA ANTITELA
 11. KRVNE GRUPE- RH FAKTOR
 12. HEMOGLOBIN
 13. GRAĐA MIOKARDA
 14. AUTOMATIZAM SRCA
 15. SRČANA REVOLUCIJA
 16. ELEKTROKARDIOGRAFIJA
 17. SRČANI TONOVI
 18. PULS
 19. REGULACIJA SRČANOG RADA
 20. FIZIOLOGIJA KRVNIH SUDOVA
 21. FIZIOLOGIJA KAPILARA
 22. KRVNI PRITISAK
 23. VENSKI PULS
 24. LIMFA I LIMFOTOK
 25. SLEZINA
 26. KRVOTOK PLUĆA I BUBREGA
 27. VENTILACIJA PLUĆA
 28. RAZMENA GASOVA U PLUĆIMA I TKIVIMA
 29. NERVNA REGULACIJA DISANJA
 30. DISANJE KOD PTICA I RIBA
 31. ULOGA BUBREGA U ACIDO – BAZNOJ RAVNOTEZI
 32. KONCENTRACIONO- DILUCIONA SPOSOBNOST BUBREGA
 33. FIZIOLOGIJA MOKRAĆNE BE[IKE
 34. ENDOKRINA ULOGA BUBREGA
 35. EKSKRETORNA FUNKCIJA BUBREGA
 36. FIZIOLOGIJA KOŽE
 37. FIZIOLOGIJA MLEČNE ZLEZDE
 38. GUTANJE
 39. FIZIOLOGIJA PLJUVAČKE
 40. VARENJE U ŽELUCU
 41. PANKREASNI SOK
 42. ŽUČ
 43. VARENJE U TANKOM CREVU
 44. MOTORIKA CREVA
 45. RESORPCIJA
 46. BIOHEMIJSKI PROCESI U DEBELOM CREVU
 47. NERVNO HUMORALNA REGULACIJA DIGESTIVNE SEKRECIJE
 48. VARENJE KOD PTICA
 49. PREŽIVANJE
 50. BIOHEMIJSKI PROCESI U PREDŽELUCIMA
 51. ULOGA GLJIVICA – INFUZORIJA
 52. RUKTUS
 53. MOTORIKA PREDŽELUDACA
 54. FIZIOLOGIJA EZOFAGEALNOG ŽLEBA
 55. FIZIOLOGIJA JETRE
 56. FIZIOLOGIJA ISHRANE
 57. OSNOVNI ENERGETSKI PROMET
 58. TERMOREGULACIJA
 59. PROMET VODE
 60. MAKROELEMENTI
 61. MIKROELEMENTI
 62. POPREČNO PRUGASTI MIŠIĆI
 63. MIŠIĆNA KONTRAKCIJA
 64. UTICAJ MIŠIĆNOG RADA NA ORGANIZAM
 65. FIZIOLOGIJA GLATKIH MIŠIĆA
 66. BIOHEMIJSKE I BIOFIZIČKE PROMENE U TOKU MIŠIĆNE KONTRAKCIJE
 67. MEHANIZAM DEJSTVA HORMONA
 68. HIPOTALAMUS
 69. ADENOHIPOFIZA
 70. NEUROHIPOFIZA
 71. TIREOIDEJA
 72. PARATIREOIDEJA
 73. ENDOKRINI PANKREAS
 74. SRŽ NADBUBREGA
 75. MINERALOKORTIKOSTEROIDI
 76. GLUKOKORTIKOSTEROIDI
 77. POLNI HORMONI
 78. TKIVNI HORMONI
 79. VITAMIN A
 80. VITAMIN D
 81. VITAMIN K
 82. VITAMIN PP I C
 83. VITAMIN B 1
 84. VITAMIN B 2 – B 6
 85. VITAMIN E
 86. ANTIANEMIČNI VITAMINI
 87. RECEPTORI
 88. FIZIOLOGIJA BOLA
 89. FIZIOLOGIJA PERIFERNIH NERAVA
 90. FIZIOLOGIJA SINAPSI
 91. KIČMENA MOŽDINA
 92. PRODUŽENA MOŽDINA
 93. TALAMUS
 94. KORA VELIKOG MOZGA
 95. RETIKULARNA FORMACIJA
 96. BAZALNE GANGLIJE
 97. LIMBUSNI SISTEM
 98. MALI MOZAK
 99. UČENJE-PAMĆENJE
 100. BUDNO STANJE- SPAVANJE
 101. SIMPATIKUS
 102. PARASIMPATIKUS
 103. MIOTATIČKI REFLEKS
 104. USLOVNI REFLEKS
 105. KORNEALNI REFLEKS
 106. PUPILARNI REFLEKS
 107. ČULO VIDA
 108. ČULO SLUHA
 109. ČULO RAVNOTEŽE
 110. ČULO UKUSA- MIRISA
 111. AKOMODACIJA OKA
 112. CEREBROSPINALNA TEČNOST