Doc. dr Svetlana Milanović

Edukacija i kvalifikacije

1998.
Diplomirala na Fakultetu veterinarske medicine, prosek 9,21

2005.
Magistrirala na Fakultetu veterinarske medicine
Magistarski rad: Uporedno ispitivanje uticaja organski i neorganski vezanog gvožđa na hematološke parametre, imunski odgovor, količinu u organima i proizvodne rezultate  pilića u tovu

2012.
Doktorirala na Fakultetu veterinarske medicine
Doktorska disertacija: Uticaj propiltiouracila i jopanoične kiseline na funkciju tireoidne osovine i aktivnost glutation peroksidaza kod selen-deficijentnih i selen-adekvatnih juvenilnih pacova