Obaveštenje potpisi, kolokviranje, izrada kolokvijuma za dodatne poene, 21. 01. 2022.

FIZIOLOGIJA

 

POTPISI       utorak  01. 02. 2022.

za studente koji su stekli pravo na  potpis

 

(INDEKSE ZAJEDNO SA EVIDENCIJOM (SVESKOM) ZA PRAKTIČNI DEO NASTAVE PREDATI U VEŽBAONICI KATEDRE OD DO 10h)

 

Za dobijanje potpisa obavezno je imati:

 • overene sve vežbe (dozvoljen je nedostatak 1 vežbe)
 • minimalnih 7 poena

Studenti koji su obnovili godinu indekse za potpis predaju u istom terminu, kao i studenti koji prvi put slušaju nastavu.

Prof. dr Natalija Fratrić s.r.

 

 

FIZIOLOGIJA

 

Termini za kolokviranje propuštenih vežbi 

 • Utorak 01.02.2022. od 13 h do 16 h
 • Sreda 02.02.2022. od 12 h do 16h
 • Četvrtak 03.02.2022. od 10 h do 16h

 

Prof. dr Natalija Fratrić s.r.

 

 

FIZIOLOGIJA

 

Studenti koji nemaju minimalnih 7 bodova i nisu stekli pravo na potpis

 

Studenti koji imaju ostvarenih od 0 do 3 boda rade test od 20 pitanja

 • Sreda 02. 02. 2022. u 9 h
 • Test obuhvata gradivo sa prvog i drugog kolokvijuma
 • Svako pitanje na testu boduje se sa 0.5 poena.

 

(npr. student koji ima ostvarena 2 boda, neophodno je da ostvari dodatnih 5 bodova odnosno odgovori tačno na 10 pitanja)

 

Studenti koji imaju ostvarenih od 4 do 6 bodova rade test od 10 pitanja

 • Sreda 02. 02. 2022. u 10 h
 • Test obuhvata gradivo sa onog kolokvijuma na kome su ostvarili manji broj poena. Studenti koji imaju podjednak broj poena na oba kolokvijuma, rade test koji obuhvata gradivo sa kolokvijuma po izboru
 • Svako pitanje na testu boduje se sa 0.5 poena.

 

(npr. student koji ima ostvarena 4 boda, neophodno je da ostvari dodatna 3 boda odnosno odgovori tačno na 6 pitanja )

Prof. dr Natalija Fratrić s.r.

 

 

FIZIOLOGIJA

 

POTPISI     petak   04. 02. 2022.

 

za studente koji su naknadno stekli pravo na  potpis

 • kolokviranjem propuštenih vežbi
 • nakon sticanja minimalnih 7 poena u toku I semestra

 

(INDEKSE ZAJEDNO SA EVIDENCIJOM (SVESKOM) ZA PRAKTIČNI DEO NASTAVE PREDATI U VEŽBAONICI KATEDRE OD DO 9h)

Prof. dr Natalija Fratrić s.r.